.st0{fill:#FFFFFF;}

Thời Hạn Sử Dụng Đất Là Gì? Trong Bao Lâu? 

By  Diaoc101.com

Trong thực tế kinh doanh bất động sản hay trong chính sổ đỏ, chắc các bạn đã thấy khái niệm thời hạn sử dụng đất. Tuy nhiên không phải tất cả mọi người đều hiểu rõ thời hạn sử dụng đất là gì và nó có ý nghĩa gì?

Bài viết này của diaoc101.com sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về thời hạn sử dụng đất là gì và những quy định của pháp luật về thời hạn sử dụng đất.

Thời hạn sử dụng đất là gì?

Thời hạn sử dụng đất là gì?
Thời hạn sử dụng đất là gì?

 

Thời hạn sử dụng đất có thể hiểu là khoảng thời gian người sử dụng đất có quyền sử dụng sở hữu đối với mảnh đất mình đứng tên trong sổ đỏ.

Sau khi hết thời gian sử dụng đất thì mảnh đất đó sẽ được nhà nước thu hồi hoặc tiếp tục gia hạn cho người sử dụng đất tiếp tục sử dụng.

Quy định về thời hạn sử dụng đất như thế nào?

Thời hạn sử dụng đất là gì và quy định như nào?
Những quy định liên quan thời hạn sử dụng đất là gì?

Sau khi hiểu thời hạn sử dụng đất là gì chắc hẳn nhiều người có băn khoăn liệu thời hạn đó được quy định như nào! Những quy định về thời hạn sử dụng đất được quy định như sau:

Mục 1 chương 10 có quy định về thời hạn sử dụng đất tại các điều 125, 126 Luật đất đai năm 2013.

Trong đó đất được chia làm hai loại theo thời hạn sử dụng đất:

Đất sử dụng ổn định lâu dài.

Đất sử dụng có thời hạn.

Những trường hợp đất sử dụng ổn định lâu dài.

Những trường hợp được sử dụng đất ổn định lâu dài được quy định tại điều 125 Luật đất đai năm 2013, có thể tóm tắt như sau:

Đất ở.

Đất rừng, gồm rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên.

Đất thương mại dịch vụ, đất phi nông nghiệp mà cá nhân, hộ gia đình đang sử dụng ổn định, không phải đất thuê có thời hạn.

Đất sử dụng vào các mục đích: an ninh quốc phòng, tín ngưỡng,tôn giáo, xây dựng trụ sở cơ quan hoặc công trình sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính, đất làm nghĩa trang, nghĩa địa.

Đất giao thông, có di tích văn hóa hoặc các công trình công cộng khác không mục đích kinh doanh.

Đất nông nghiệp do cộng đồng dân cư sử dụng.

Đất tổ chức kinh tế chuyển từ mục đích đất phi nông nghiệp có thời hạn sang đất phi nông nghiệp ổn định lâu dài.

Quy định những trường hợp sử dụng đất có thời hạn.

Tùy vào mục đích sử dụng đất mà được Nhà nước giao đất, cho thuê đất với thời gian khác nhau.

Tại điều 126 Luật đất đai quy định về đất sử dụng có thời hạn, có thể tóm tắt như sau:

Với cá nhân, hộ gia đình nếu trực tiếp sản xuất nông nghiệp, thời hạn được giao đất là 50 năm. Nếu thuê đất nông nghiệp thì thời hạn không quá 50 năm.

Với các tổ chức thuê đất với mục đích sản xuất nông lâm nghiệp, làm muối, thực hiện dự án đầu tư thì thời hạn phụ thuộc vào dự án nhưng không quá 50 năm. Nếu các dự án lớn, thời gian thu hồi vốn chậm hoặc đầu tư ở những vùng kinh tế khó khăn, đặc biệt khó khăn thì thời hạn được kéo dài nhưng không quá 70 năm.

Với mục đích sử dụng xây dựng trụ sở làm việc của tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao thời gian không quá 99 năm.

Mục đích công ích của địa phương (xã, phường, thị trấn) được thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp không quá 05 năm.

Các công trình sự nghiệp công lập tự chủ tài chính và công trình công cộng mục đích kinh doanh thời hạn không quá 70 năm.

Nếu cùng thửa đất mà sử dụng nhiều mục đích thì thời hạn được xác định theo mục đích sử dụng chính.

Thời gian được tính kể từ ngày được giao đất hoặc cho thuê đất.

Thời hạn sử dụng đất khi thay đổi mục đích sử dụng đất.

Thời hạn sử dụng đất là gì và khi thay đổi mục đích sử dụng đất.
Thời hạn sử dụng đất là gì và thay đổi theo mục đích sử dụng như nào?

Việc thay đổi mục đích sử dụng đất được ghi trên sổ đỏ cần được đăng ký với cơ quan đăng ký đất đai.

Khi chuyển mục đích sử dụng đất thì thời hạn sử dụng cũng có sự điều chỉnh theo mục đích sử dụng. Điều này được quy định tại điều 127 Luật đất đai, được hiểu như sau:

Đối với cá nhân, hộ gia đình:

Chuyển từ đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng sang mục đích khác thì thời gian sử dụng đất xác định theo mục đích mới.

Chuyển từ các loại đất nông nghiệp khác sang đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng thì được sử dụng ổn định.

Nếu chuyển mục đích giữa các loại đất nông nghiệp (trừ đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng) thì thời hạn được tiếp tục như đã được giao ban đầu.

Chuyển từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp thời hạn được xác định theo loại đất sau chuyển.

Chuyển từ đất phi nông nghiệp có thời hạn sang đất phi nông nghiệp sử dụng ổn định hoặc ngược lại thì được sử dụng đất ổn định lâu dài.

Đối với tổ chức, doanh nghiệp, người Việt Nam định cư ở nước ngoài:

Đất thực hiện dự án khi thay đổi mục đích sử dụng thì thời hạn được xác định theo dự án đầu tư.

Đối với các tổ chức kinh tế:

Chuyển từ đất phi nông nghiệp có thời hạn sang đất phi nông nghiệp sử dụng ổn định hoặc ngược lại thì được sử dụng đất ổn định lâu dài.

Thông tin về thời hạn sử dụng đất ghi ở đâu?

Thời hạn sử dụng đất là gì và xem ở đâu?
Thời hạn sử dụng đất là gì và cách xem thông tin.

Thông tin về thời hạn sử dụng đất được ghi trong sổ đỏ theo quy định tại thông tư số 23/2014/TT-BTNMT.

Nếu đất sử dụng ổn định lâu dài được ghi là lâu dài.

Đất được Nhà Nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất thì ghi theo quyết định/công nhận.

Đất có thời hạn sử dụng thì được ghi là: Thời hạn sử dụng đất đến ngày…tháng …năm…

Thông tin này được ghi ở trang 02 sổ đỏ.

Khi hết thời hạn sử dụng đất thì làm thế nào?

Thời hạn sử dụng đất là gì và cách xử lý.
Thời hạn sử dụng đất là gì và khi nào cần gia hạn?

Khi hết thời gian sử dụng đất thì có hai trường hợp sau:

Trường hợp được tiếp tục sử dụng mà không cần gia hạn quyền sử dụng đất.

Theo hướng dẫn tại khoản 2 điều 74 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì những trường hợp được quy định tại điều 126 và điều 210 Luật đất đai 2013 nếu hết thời hạn sử dụng đất, được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định mà không cần làm thủ tục gia hạn. Cụ thể được hiểu như sau:

Đối với cá nhân, hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp được giao đất, công nhận hoặc nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp trước ngày Luật đất đai 2013 có hiệu lực (tức ngày 01/07/2014) nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định mà không cần làm thủ tục gia hạn.

Đối với các trường hợp muốn xác nhận lại thời hạn sử dụng đất trên giấy chứng nhận thì có thể gửi hồ sơ xin xác nhận lại thời hạn sử dụng đất theo quy định.

Các trường hợp cần xin gia hạn thời hạn sử dụng đất nếu có nhu cầu sử dụng tiếp.

Ngoài các trường hợp được quy định tại điều 126 và điều 210 luật đất đai thì những trường hợp sử dụng đất có thời hạn khác, trước khi hết hạn sử dụng đất 06 tháng, cần làm hồ sơ xin gia hạn thời gian sử dụng đất nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng.

Trình tự thủ tục như sau:

01 bộ hồ sơ xin gia hạn sử dụng đất.

                                               

Cơ quan tài nguyên và môi trường tiến hành thẩm định nhu cầu sử dụng đất.

                                               

Gửi thông tin địa chính cho cơ quan thuế xác minh nghĩa vụ thuế.

                                               

Trình UBND cùng cấp quyết định ra hạn/ký hợp đồng thuê đất.

                                               

Chuyển hồ sơ cho văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đăng ký.

                                               

Người sử dụng đất nộp giấy tờ chứng minh thực hiện nghĩa vụ thuế.

                                               

Văn phòng đăng ký đất đai xác nhận gia hạn thời gian sử dụng đất vào giấy chứng nhận và cập nhật hồ sơ dữ liệu.

                                               

Gửi giấy chứng nhận trực tiếp cho người sử dụng đất hoặc qua UBND xã/phường.

Với những trường hợp không đủ điều kiện gia hạn thời gian sử dụng đất thì cơ quan tài nguyên và môi trường thông báo với người sử dụng đất và thực hiện thu hồi đất theo quy định.

Những lưu ý gì khi mua đất có thời hạn sử dụng.

Thời hạn sử dụng đất là gì và có nen mua không?
Thời hạn sử dụng đất là gì và có nên mua không?

Vấn đề thời hạn sử dụng đất rất được quan tâm trong mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất bởi nó ảnh hưởng nhiều đến giá đất và lợi ích hai bên.

Có không ít người thắc mắc có nên mua đất sử dụng có thời hạn hay không? Dưới đây là một vài điểm lưu ý xem xét việc mua đất sử dụng có thời hạn có phù hợp với bản thân hay không?

Tính pháp lý của thửa đất.

Dù là đất được nhà nước giao, cho thuê hay công nhận quyền sử dụng đất thì khi mua đất hãy đề nghị bên bán cung cấp đầy đủ giấy tờ chứng nhận liên quan.

Trong giấy chứng nhận cần để ý tên chủ sở hữu đảm bảo là chính chủ, đất còn trong thời hạn sử dụng.

Ngoài ra phải đảm bảo thửa đất đó không trong diện bị kê biên tài sản hoặc đang trong tranh chấp với bên khác. Nếu trong diện này, thửa đất không thể thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Thời hạn sử dụng đất đến bao giờ?

Vấn đề này người mua chắc chắn cần nắm bắt rõ bởi theo quy định tại điều 128 Luật đất đai 2013 quy định: Khi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất có thời hạn sử dụng thì thời hạn sử dụng của đất sẽ là thời hạn còn lại trước khi chuyển quyền sử dụng.

Ví dụ khi bạn mua thửa đất có thời hạn sử dụng 50 năm nhưng đến khi chuyển nhượng, thời hạn còn lại là 10 năm thì bạn chỉ có quyền sử dụng thửa đất đó trong 10 năm nữa.

Mục đích sử dụng đất.

Thời hạn sử dụng đất được xác định trên mục đích sử dụng của mảnh đất ghi trên giấy chứng nhận. Do vậy bạn cần đánh giá mục đích của bản thân khi mua thửa đất với mục đích ban đầu của thửa đất xem có phù hợp không. Nếu bạn chuyển mục đích sử so với ban đầu thì chú ý vấn đề làm hồ sơ xin đổi mục đích sử dụng đất đồng thời xem xét thời hạn sử dụng đất của loại đất sau khi đổi.

Lưu ý nếu người sử dụng đất trực tiếp sản xuất nông nghiệp thì khi hết hạn sử dụng đất vẫn được tiếp tục sử dụng theo thời hạn quy định mà không cần làm hồ sơ đề nghị gia hạn.

Kết luận.

Như vậy bài viết của diaoc101.com đã giúp các bạn giải thích thời hạn sử dụng đất là gì và những quy định về thời hạn sử dụng đất. Hơn nữa cũng chia sẻ vài lưu ý khi mua đất sử dụng có thời hạn. 

Hy vọng các thông tin trên phần nào giúp các bạn hiểu rõ hơn về những vấn đề gia hạn thời gian sử dụng đất mà các bạn quan tâm.

Các bạn có thể tham khảo thêm các thông tin về bất động sản tại các bài viết khác.

Đất MNC Là Gì? Quy Định Đất MNC Ra Sao?

Hợp Đồng Góp Vốn Mua Đất Nền Dự Án Gồm Những Gì?

Diaoc101.com


Your Signature

để lại ý kiến của bạn

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}